ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK
Menu

Insights

Read the English version                                                     

Klausimyno

Projektas, pradėtas 2013 m. sausio mėn., apima 8 Valstybių Narių piliečių konsultavimą dėl įvairių iššūkių, kuriuos kelia Mobuilumas žmonėms ES ateičiai: transporto prieinamumas, aplinkos tausojimas ir piliečių/keleivių teisės.

Argumentacija

Mobilumas yra kasdienis rūpestis daugumai Europos piliečių ir tuo pačiu tai Europinės pilietybės paradigma, kadangi tai apima daugelį jos aspektų (bendrą tapatybę dėka tarptautinio judrumo, Europos piliečiai/keleivių teisių ir kt.) Galiausiai, transporto ir mobilumo politika yra esminė vystant tvarią ekonomiką.

Projektas gimė iš idėjos rinkti piliečių nuomones apie Mobilumą ES kaip apie vieną pagrindinių veiksnių, lemiančių Europos piliečių ateitį ir strategijos "Europa 2020" įgyvendinimą.

Piliečiams suteikta galimybė dalyvauti priimant sprendimus ir rasti galimus sprendimus klausimais, svarbiais jų kasdienio gyvenimo, o taip pat tvaraus įgyvendinimo vystymosi klausimais.

Jie galės parengti rekomendacijas ir pateikti jas ES institucijoms.

Pagrindas

Tarptautinis Mobilumas yra vienos pagrindinių teisių taikymas (Laisvas asmenų judėjimas), garantuojamos ES piliečiams sutartimis, nuo pat Europos Sąjungos sukūrimo pradžios. Ji yra vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie bendro Europos identiteto kūrimo.

Per eilę metų, ES sukūrė stiprią politiką šioje srityje, kuria siekiama "skatinti švarią, saugią ir veiksmingą keliavimą visoje Europoje, paremiant pagrindinių vidaus rinkos prekių ir piliečių teisę laisvai keliauti visoje ES" (žr. mobilumo ir transporto generalinio direktorato svetainę).

Judumas yra pagrindinis iššūkis tvarios ekonomikos plėtrai, kuri yra viena iš 3 pagrindinių strategijos "Europa 2020" tikslų. Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20% iš tikrųjų reiškia, kad naujos mobilumo strategijos skatina transporto būdus, turinčius nedidelį poveikį aplinkai.

Galiausiai, viešojo transporto klausimas yra pagrindinis daugeliui Europos piliečių, kurie juo naudojasi kasdien pasiekti savo darbo vietą ir / arba atlikti kitą savo veiklą. Todėl jie yra suinteresuoti prieinamo ir efektyvaus viešojo transporto vystymu, pagarba keleivių ir paslaugų gavėjų teisėms. Tai yra priežastis, kodėl pilietinis aktyvumas šioje srityje yra vystomas per neformalias grupes (pavyzdžiui, priemiesčių grupių) arba labiau struktūrizuotas ir nuolatines organizacijas (pvz., Viešojo transporto naudotojų, Vartotojų ir kitas asociacijas).

Apibendrinant galima teigti, kad Europos konsultacija, siūloma šiame projekte, sutelkia dėmesį į Mobilumo klausimą, nes tai:

 • bendras rūpestis daugeliui Europos piliečių;

 • tai sritis, kurioje ES turi didelį kompetencijos ir įtakos potencialą;

 • politika, kuri turi vis aktyviau prisidėti prie tvarios ekonomikos plėtros;

 • Europos pilietybės paradigma, nes apima daug aspektų: bendrą tapatybę, Europos Sąjungos piliečių teises ir t.t.

Tikslai

Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:

 • šviesti piliečius ir didinti jų informuotumą apie ES politiką ir Mobilumo iniciatyvas;

 • mažinti atotrūkį tarp ES piliečių ir institucijų, suteikiant Europos Parlamentui ir Komisijai informaciją apie faktinius piliečių lūkesčius šioje srityje;

 • suteikti galimybę 2,560 piliečių iš 8 šalių tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo, skatinti tiesioginį dialogą tarp jų ir Europos Sąjungos institucijų;

 • didinti piliečių domėjimąsi pilietine veikla ir jų gebėjimus analizuoti kritines situacijas, rasti sprendimus ir formuluoti rekomendacijas dėl politikos.

Konsultacijos

Konsultacinė dalis padalinta į etapus: pirmasis apima 640 žmonių (piliečių, vietos asociacijų narių ar savanorių, ...) konsultavimą 8 šalyse ir antrasis - konsultavimą ne mažiau kaip atsitiktiniu būdu atrinktų 2,000 paprastų piliečių, besinaudojančių viešuoju transportu:

 • pirmajame etape partneriai surengs keturis vienadienius konsultacinius posėdžius dvidešimčiai žmonių, kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje;

 • antrojo etapo metu kiekvienas organizacijos partneris surinks rezultatus iš 4 konsultacijų ir parengs klausimyną, kuris bus naudojamas apklausti keliautojus traukiniais, autobusais, lėktuvais ir kt.

 • Kiekvieno pirmo etapo konsultacijų metu bus atrinkti keturi dalyviai ir apmokyti apklausti žmones, keliaujančius viešuoju transportu (20 respondentų kiekvienam dalyviui, tai reiškia 320 respondentų šalyje). Apklausos tikslas išsiaiškinti apie pagrindines problemas ir patikrinti pirmojo konsultacijų etapo rekomendacijas. Tai išplės ir diversifikuos konsultacijų apimtį, taip pat užtikrins projekto sklaidą.

Galutinės rekomendacijos bus pateiktos kompetentingoms institucijoms kiekvienoje šalyje ir ES institucijoms finaliniame renginyje Briuselyje.

Partnerystė

Projektas koordinuojamas Cittadinanzattiva ONLUS Aktyvaus Pilietinio Tinklo ir bendradarbiaujant su šiais partneriais

Partnerystė

Projektas koordinuojamas Cittadinanzattiva ONLUS Aktyvaus Pilietiškumo Tinklo ir naudojasi šių partnerių bendradarbiavimu:

Informacijos šaltiniai

Priedai ir straipsniai:

Website Regione Emilia Romagna 21.1.2013 (from Italy)

Finansavimo programa: Europe for Citizens Programme. Action 1 – Active Citizens for Europe – Measure 2.1 – Citizens’ projects

Kvietimas: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Projekto trukmė: nuo 2013 sausio iki gruodžio

Dėl išsamesnės iformacijos kreipkitės į Mariano Votta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Projektas vykdomas su Europos Sąjungos programos "Europa piliečiams" parama.
eu flag europe for citizens en

(Last Updated:January 2013)

Subscribe to the newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido