ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK
Menu

Insights

Read the English version                                                     

Dotazník spokojnosti cestujúcich

Projekt Mobilita ako forma Európskeho občianstva začal v januári 2013. Jeho cieľom je názorový prieskum občanov ôsmych členských štátov Európskej únie zameraný na hodnotenie kvality a problémy súvisiace s cestovaním obyvateľov v rámci Európskej únie. Ide o tri konkrétne oblasti: Dostupnosť dopravy, Udržateľnosť životného prostredia a Práva cestujúcich.

Odôvodnenie

Presuny a verejná doprava sú súčasťou každodenného života väčšiny európskych občanov a patria k výhodám európskeho občianstva. Zahŕňa aspekt spoločnej identity i práva cestujúcich ako občanov Európskej únie. Efektívna a prepracovaná politika prepravy je nutná pre rozvoj udržateľnej ekonomiky.

Zámerom projektu je zozbierať názory občanov na transport a prepravu v rámci EÚ ako kľúčovej témy budúcnosti európskych občanov a realizáciu stratégie Európa 2020. Občania majú možnosť podieľať sa na rozhodovaní a sami navrhnúť riešenia dôležité pre ich každodenný život a realizáciu trvalo udržateľného rozvoja. Môžu formulovať vlastné odporúčania a predložiť ich orgánom EÚ.

Kontext

Medzinárodný voľný pohyb osôb je jedným z hlavných práv občanov EÚ. Je to jeden z faktorov, ktoré prispievajú k budovaniu spoločnej európskej identity.

EÚ vypracovala v tejto oblasti silnú politiku. Jej cieľom je čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po Európe, podporujúce vnútorný trh a právo občanov voľne cestovať po celej EÚ (pozri web GP for Mobility and Transport).

Mobilita občanov i výrobkov je veľkou výzvou pre rozvoj udržateľnej ekonomiky, ktorá je jedným z troch hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Zníženie emisií skleníkových plynov o 20% vedie k vývoju novej stratégie rozvoja prepravy spôsobmi s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Kvalita verejnej dopravy je kľúčová pre mnohých európskych občanov. Používajú ju denne, aby sa dostali napr. na svoje pracovisko, preto majú záujem o rozvoj dostupnej a účinnej verejnej dopravy, ktorá rešpektuje práva cestujúcich. To je dôvod, prečo sa občiansky aktivizmus zameriava špeciálne na túto oblasť prostredníctvom neformálnych skupín alebo štruktúrovaných a stálych organizácií (napr. Asociácia užívateľov verejnej dopravy, spotrebiteľské združenia, atď.).

Európska konzultácia navrhnutá v tomto projekte sa zameriava na mobilitu z nasledujúcich dôvodov:

  • ide o spoločný záujem väčšiny európskych občanov;

  • ide o oblasť, v ktorej má EÚ veľkú právomoc a vplyv;

  • ide o politiku, ktorá je potrebná na rozvoj trvalo udržateľnej ekonomiky

  • ide o jeden z pilierov európskeho občianstva, ktorý zahŕňa množstvo aspektov ako je napr. spoločná identita, práva európskych občanov, atď.

 Ciele
Hlavnými cieľmi projektu je:

  • informovať občanov a zvýšiť ich povedomie o postupoch a iniciatívach EÚ týkajúcich sa prepravy;

  • preklenúť priestor medzi občanmi a inštitúciami EÚ, poskytnúť Európskemu parlamentu a Komisii informácie o aktuálnych očakávaniach občanov;

  • dať príležitosť 2.560 občanom z 8 krajín EÚ zúčastniť sa procesu rozhodovania EÚ, podporiť priamy dialóg medzi nimi a európskymi inštitúciami;

  • prehĺbiť záujem občanov o občiansku angažovanosť a ich možnosti analyzovať kritické situácie, identifikovať riešenia a sformulovať odporúčania.


Konzultácie
Konzultácie budú rozdelené do dvoch fáz. Prvej fázy konzultácií sa zúčastní 640 osôb (občania, členovia dobrovoľníckych alebo miestnych združení) v ôsmich krajinách. Druhý stupeň konzultácie je zacielený na min. 2 000 občanov, ktorí cestujú verejnou dopravou, vybraných náhodným spôsobom:

  • v prvej fáze partneri zorganizujú štyri 1-dňové konzultačné stretnutia pre 20 osôb z každej zúčastnenej krajiny;

  • v druhej fáze každá partnerská organizácia zhromaždí výsledky zo štyroch uskutočnených konzultácií a pripraví dotazník, ktorý použije v diskusii s cestujúcimi (vo vlakoch, autobusoch, lietadlách, atď.) o záveroch prvej fázy. Štyria účastníci z každého konzultačného stretnutia budú vybraní a vyškolení na rozhovory s ľuďmi cestujúcimi verejnou dopravou (20 respondentov na každého účastníka, čo znamená spolu 320 respondentov v každej krajine) o hlavných problémoch a odporúčaniach, ktoré vyplynuli z prvého kroku konzultácie, čím sa rozšíria a diverzifikujú konzultačné ciele a zabezpečí šírenie projektu.

  Záverečné odporúčania budú predložené príslušným orgánom v každej krajine a orgánom EÚ na záverečnom stretnutí v Bruseli.

 

Projektoví partneri
Koordinátorom projektu je Cittadinanzattiva Onlus-Active Citizenship Network a na realizácii spolupracuje s nasledujúcimi partnermi:

Media

Clippings and press articles:

Website Regione Emilia Romagna 21.1.2013 (from Italy)

Funding programme: Europe for Citizens Programme. Action 1 – Active Citizens for Europe – Measure 2.1 – Citizens’ projects

Call: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php 

Project duration: from January to December 2013

For more information, please contact Mariano Votta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

The project is realized with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.
eu flag europe for citizens en

(Last Updated:January 2013

Subscribe to the newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido