ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK
Menu

Insights

Read the English version

въпросника

Проектът започна през януари 2013 г. и включва консултиране на граждани в 8 държави-членки по различните предизвикателства по отношение на Мобилността на хората за бъдещето на ЕС: транспорт, достъпност, устойчива среда и права на гражданите/пътниците.

Обосновка
Мобилността е ежедневна грижа за повечето Европейски граждани и представлява образец за Европейско гражданство, тъй като покрива редица от неговите аспекти (обща идентичност благодарение на транс-националната мобилност, права на Европейските граждани/пътници и т.н.). И на последно място, политиката по транспорт и мобилност е от голямо значение за развитието на устойчива икономика.

Идеята на проекта е да бъдат събрани мненията на гражданите за Мобилността в ЕС като основна тема за бъдещето на Европейските граждани и прилагането на Стратегия Европа 2020 г.

На гражданите се дава възможност да участват във вземането на решеният и да търсят възможности за подобрения по въпрос от особено важно значение за ежедневния им живот и прилагането на устойчиво развитие.

Те ще могат да формулират препоръки и да ги представят пред Европейските институции.

История
Транснационалната мобилност е конкретно приложение на едно от основните права (Свободно движение на хора), гарантирано от Договорите за членство, на Европейските граждани още от създаването на Европейския съюз. То е един от факторите, които допринасят за изграждането на обща Европейска идентичност.

През годините ЕС разви силна политика в тази област, която има за цел да подкрепи развитието на чисто, безопасно и ефикасно пътуване в Европа, което стимулира вътрешния пазар на стоки и правото на гражданите да пътуват свободно в ЕС" (вижте уеб-страницата на Генерална Дирекция Мобилност и Транспорт).

Мобилността е водещо предизвикателство за развитието на устойчива икономика, което е една от 3-те основни цели на Стратегия Европа 2020. Намаляването на парниковите емисии с 20% всъщност включва разработване на нова стратегия за мобилност, която насърчава използването на транспортни средства с ниско въздействие върху околната среда.

И накрая, общественият транспорт е ключов въпрос за много Европейски граждани, които го използват ежедневно за да стигнат до работните си места или да извършват други свои дейности. По този начин те са заинтересовани от развитието на достъпен и икономичен обществен транспорт, зачитащ гражданите и техните потребителски права. Това е причината гражданското участие да е особено развито в тази област чрез неформални групи (напр. групи на пътуващите) или чрез по структурирани и постоянни организации (напр. Асоциация на ползвателите на обществен транспорт, Асоциации на потребители и т.н.).

В резюме консултирането на Европейските граждани по настоящия проект се фокусира върху темата Мобилност, защото тя е:

  • Обща грижа за повечето Европейски граждани;

  • Област, в която ЕС има голяма компетентност и капацитет да оказва влияние;

  • Политика, която трябва да се усъвършенства, за да допринася все повече и повече към развиването на устойчива икономика;

  • Пример за Европейско гражданство, тъй като тя обхваща редица от неговите аспекти (обща идентичност, права на Европейските граждани и т.н.).


Цели
Основните цели на проекта са следните:

  • Информиране на гражданите за политиките и инициативите на ЕС в областта на Мобилността;

  • Да даде принос за намаляване на дистанцията между Европейските граждани и институции като предостави на Европейския парламент и на Европейската комисия информация за реалните очаквания на гражданите в тази област;

  • Да предостави възможност на 2 560 граждани от 8 държави да участват във формулирането на политиката на ЕС чрез пряк диалог между тях и Европейските институции;

  • Да повиши интереса на хората в гражданското участие и техния капацитет да анализират критични ситуации, да идентифицират решения и да формулират препоръки за разработване на политики.


Консултации
Консултациите ще бъдат структурирани в две фази: консултация на първо ниво на 640 души (граждани, членове на местни асоциации, доброволци) в 8 държави и консултация на второ ниво на най-малко 2,000 граждани, пътуващи с градски транспорт, избрани на случаен принцип.

  • По време на първата фаза партньорите ще организират четири еднодневни срещи за по 20 души във всяка една от участващите държави;

  • През втората фаза всяка партньорска организация ще събере резултатите от 4-те консултации и ще състави въпросник, който ще бъде използван за интервюиране на пътуващи граждани (с влакове, автобуси, самолети и т.н.) по резултатите от първата фаза. Четири участника от всяка среща ще бъдат избрани и обучени да интервюират граждани, които пътуват с обществен транспорт (по 20 души за всеки участник, което означава 320 души за всяка страна) по основните проблеми и препоръки, които са направени по време на първата фаза. Това ще разшири и обогати целта на консултирането и ще гарантира разпространение на ефекта на проекта.

Окончателните препоръки ще бъдат представени на компетентните власти във всяка една държава и на Европейските институции по повод заключителното събитие в Брюксел.

 

Партньорство
Проектът се координира от Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network и е с участието на следните партньорски организации:

Медии
Статии и публикации:

Website Regione Emilia Romagna 21.1.2013 (от Италия)

Финансираща програма: Europe for Citizens Programme. Action 1 – Active Citizens for Europe – Measure 2.1 – Citizens’ projects

Покана: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Продължителност на проекта: от януари до декември 2013 г.

За допълнителна информация, моля потърсете г-н Mariano Votta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Проектът се реализира с подкрепата на Програма Европа за Гражданите на Европейския съюз.
eu flag europe for citizens en

(Последна актуализация януари 2013 г.)

Subscribe to the newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido